[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 12

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Wed Dec 27 05:58:58 GMT 2006


பொருள் பட்டியில் தேதிக்குப் பின்னர் சொல்லையும் சேர்த்து அனுப்புங்கள்...

உ.ம்: Subject: [உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 12 - பின்னணி

On 12/27/06, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> தமிழில் சொல்லிவிட்டு பின்னர் ஆங்கிலச் சொல்லைச் சொல்லலாமே! :-)
>
> மேசைத்தளப் பின்னணி - Desktop Background
>
> On 12/27/06, Tirumurti Vasudevan < agnihot3 at gmail.com> wrote:
> >
> >       Background      -பின்னணி
> >
> >       Background color      -பின்னணி வண்ணம்
> >
> >
> >       Background job      -பின்னணிப் பணி
> >
> >
> >       Background noise      -பின்னணி இரைச்சல்
> >
> >
> >       Background printing      -பின்னணி அச்சுப் பதிவு
> >
> >
> >       Background processing      -பின்னணி செயற்படுத்து நிலை
> >
> >
> >       Background program      -பின்னணி செய்நிரல்
> >
> >
> > --
> > BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> > --
> > Ubuntu-tam mailing list
> > Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> > Modify settings or unsubscribe at:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
> >
>
>
>
> --
> அன்புடன்,
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [Sri Ramadoss M]
> Team Contact - Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061227/30723a18/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list