[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 12

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Wed Dec 27 05:57:05 GMT 2006


தமிழில் சொல்லிவிட்டு பின்னர் ஆங்கிலச் சொல்லைச் சொல்லலாமே! :-)

மேசைத்தளப் பின்னணி - Desktop Background

On 12/27/06, Tirumurti Vasudevan <agnihot3 at gmail.com> wrote:
>
>       Background      -பின்னணி
>
>       Background color      -பின்னணி வண்ணம்
>
>
>       Background job      -பின்னணிப் பணி
>
>
>       Background noise      -பின்னணி இரைச்சல்
>
>
>       Background printing      -பின்னணி அச்சுப் பதிவு
>
>
>       Background processing      -பின்னணி செயற்படுத்து நிலை
>
>
>       Background program      -பின்னணி செய்நிரல்
>
>
> --
> BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061227/e2e11376/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list