[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 12

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Dec 27 01:55:51 GMT 2006


      Background      -பின்னணி

      Background color      -பின்னணி வண்ணம்


      Background job      -பின்னணிப் பணி


      Background noise      -பின்னணி இரைச்சல்


      Background printing      -பின்னணி அச்சுப் பதிவு


      Background processing      -பின்னணி செயற்படுத்து நிலை


      Background program      -பின்னணி செய்நிரல்


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list