[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 7 - அணுகல்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Dec 22 15:18:54 GMT 2006


[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 7- தரவுத் தளம்
To: ubuntu-tam at lists.ubuntu.com

அணுகல்  Access

தொடர்புடையன:

அணுகுக்கட்டுப்பாடு Accesscontrol

அணுகுக்கட்டுப்பாட்டு பட்டியல்  Accesscontrol list

அணுகுக்கட்டுப்பாட்டுப் பதிவகம்  Accesscontrol register

அணுகல்மறுப்பு  Accessdenied

அணுகல்நிகழ்வு Accessevent

அணுகுதுளை  Accesshole

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061222/fa9b6822/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list