[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழ் 99 விசைப் பலகை??

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Tue Dec 19 04:23:35 GMT 2006


இற்றைப்படுத்துங்க.
அது போதும்.
திவே

On 12/19/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> On Mon, 2006-12-18 at 07:28 +0530, Tirumurti Vasudevan wrote:
> >
> > இருக்கிறது.
>
> பதிவிறக்கி பரிசோதிக்க இணைப்பு ஏதேனும் உண்டா?
>
>
> --
> அன்புடன்,
>
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [SRI RAMADOSS M]
> Contact Person: Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> ----
> எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
> இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
> ----
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061219/45de0433/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list