[foss-nepal] Some snaps of "Intrepid Ibex Release Party"

nepbabu.cx nepbabu.cx at gmail.com
Fri Nov 14 19:52:00 GMT 2008


Shankar Pokharel wrote:
> मेरो क्यामरामा भएका तश्विरहरू यहाँ राखेको छु। एउटा प्यानोरमा छ, त्यो तयार
> गर्दैछु (सिलाउँदै छु:)।
> 
> * *http://tinyurl.com/ii-party
> 
> - शङ्कर

Thanks Shankar!!! :)
More information about the Ubuntu-np mailing list