Some snaps of "Intrepid Ibex Release Party"

Shankar Pokharel memshankar at gmail.com
Mon Nov 10 18:41:24 GMT 2008


मेरो क्यामरामा भएका तश्विरहरू यहाँ राखेको छु। एउटा प्यानोरमा छ, त्यो तयार
गर्दैछु (सिलाउँदै छु:)।

* *http://tinyurl.com/ii-party

- शङ्कर


More information about the Ubuntu-np mailing list