Onderwerp : etc/modules

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Di Aug 19 15:30:20 BST 2008


Frits Florin wrote:
> Ja, nu is het gelukt. Het blijft een raadsel waarom etc/ niet in het 
> bestandensysteem verschijnt. 
Ik weet niet of je gewoon hier een beetje minder exact bent, of het dit
je fout is maar het is wel degelijk /etc/ en niet etc/

gr. Ben

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/73b0d747/attachment-0001.pgp