Onderwerp : Firewire

Auteur : Ben Bridts
E-mail : ben op bridts.be
Datum : Di Aug 19 13:57:30 BST 2008


Frits Florin wrote:
> Ik voel me steeds dommer worden! Hoe kan ik een nieuwe map in het 
> bestandenbeheer, /etc/ aanmaken?
> 
Je hoeft geen nieuwe map aan te maken /etc/modules is een bestand

In de terminal typ je:

gksu gedit /etc/modules

dan geef je je wachtwoord in, voeg je ieee1394 toe en sla je het bestand op.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20080819/29d5b9cc/attachment.pgp