Onderwerp : nog een vraag: ntfs

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Ma Okt 17 09:33:40 CDT 2005


On ma, 2005-10-17 at 16:23 +0200, Adrien Verlee wrote:

> Kan Linux nu al (betrouwbaar) naar ntfs schrijven?

Nee.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051017/a168cddf/attachment.pgp