[உபுண்டு_தமிழ்]Ubuntu-l10n-tam Digest, Vol 56, Issue 2

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Jun 14 09:01:32 UTC 2012


On Thursday 14 June 2012 10:25 AM, வே.பால முருகன் இயந்திரவியல் wrote:
> எனக்கு உடன் பாடு உண்டு
எதற்கு உடன்படுகிறீர்கள் என்று சொல்லமுடியுமா?

உங்களைப் பற்றிய அறிமுகம்?More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list