[உபுண்டு_தமிழ்] (no subject)

sukenthiran mohan sukenthiran at hotmail.com
Thu Jul 19 16:24:29 UTC 2012


எனக்கு UBUNTU வை எவ்வாறு customization  செய்வது  எப்படி என்று. முழு 
விளக்கத்துடன் தரமுடியுமா. (அதாவது எவ்வாறு எமக்கு எற்ற மாதிரி UBUNTU வை 
மாற்றி அமைப்பது , logo.software,also)

எனக்கு தமிழ் விளக்கத்துடன் வேண்டும்.
உங்களுடைய பதிலுக்காக காத்திருக்கும்நண்பண்

 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20120719/4260c26c/attachment.html>


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list