[உபுண்டு_தமிழ்]உபுண்டு தமிழ் குழுமம் - மாதாந்திர நினைவு மடல்- ஆடித் திங்கள், விக்ருதி ஆண்டு

Yogesh Girikumar yogeshg1987 at gmail.com
Thu Jul 22 05:54:08 BST 2010


16 ஜூலை, 2010 7:17 pm அன்று, ஜெ.இரவிச்சந்திரன் <rjagathe at gmail.com>எழுதியது:

உபுண்டு தமிழ் குழும விவரம்:
> [ .. ]
> தமிழ் நாட்காட்டி திட்டம்: https://launchpad.net/~tamca
>
> [ .. ]


Correct URL:   https://launchpad.net/~tamcal

தமிழ் நாட்காட்டி உருவாக்க நான் ஒரு திட்ட பக்கத்தை code.google.com ல் பல
நாட்களுக்கு முன் உருவாக்கினேன். இவை இரண்டையும் merge செய்வது சாத்தியமா?

யோகேஷ்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100722/f21c238d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list