[உபுண்டு_தமிழ்][XFCE] xfce4-panel.po மொழிபெயர்ப்பு

ஆமாச்ச ஆமாச்ச
Wed Jan 6 13:44:48 GMT 2010


On Mon, 2010-01-04 at 02:24 +0530, Mohan R wrote:
> வனக்கம்,
> 
> கீழ்கானும் கோப்பினை மொழிபெயர்த்துள்ளேன்,
> 
> http://github.com/mohan43u/Xfce_l10n_ta/blob/master/xfce4-panel-master.po
> 
> இதில் கிடைத்த சில சிக்கலான சொற்கள்/வாக்கியங்கள், அதற்கு நான் செய்த மொழிபெயர்ப்பு,
> 
> msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
> msgstr "முழு உரிமையும் Xfce உருவாக்க குழுவால் பதியப்படுகிறது"

அனைத்து உரிமங்களும் உருவாக்கக குழுவினதே. XFCE உருவாக்கக் குழு.

> 
> msgid "Could not open \"%s\" module"
> msgstr "\"%s\" நிரல்கூடகத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை"

\"%s\ பகுதியை திறக்க இயலவில்லை.

> Transparency - வெளிப்படை அலவு
> Opeque - ஒளிபுகாதன்மை
> Format - வரைவடிவம்
> Tooltip - சுட்டிப்பொருள் குறுவிலக்கம்
> 
> msgid "Perl Scripts"
> msgstr "பெர்ல் கட்டளைகோப்பு"
> 

பெர்ல் நிரட்துண்டுகள்

> msgid "Shell Scripts"
> msgstr "கட்டளைஏற்பான் கட்டளைகோப்பு"
> 

முனைய நிரட்துண்டுகள் (முனைய நிரல் என்றே சொல்லலாம்)

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list