[உபுண்டு_தமிழ்][XFCE] xfce4-panel.po மொழிபெயர்ப்பு

Mohan R mohan43u at gmail.com
Sun Jan 3 20:54:41 GMT 2010


வனக்கம்,

கீழ்கானும் கோப்பினை மொழிபெயர்த்துள்ளேன்,

http://github.com/mohan43u/Xfce_l10n_ta/blob/master/xfce4-panel-master.po

இதில் கிடைத்த சில சிக்கலான சொற்கள்/வாக்கியங்கள், அதற்கு நான் செய்த மொழிபெயர்ப்பு,

msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "முழு உரிமையும் Xfce உருவாக்க குழுவால் பதியப்படுகிறது"

msgid "Could not open \"%s\" module"
msgstr "\"%s\" நிரல்கூடகத்தை பயன்படுத்த முடியவில்லை"

Transparency - வெளிப்படை அலவு
Opeque - ஒளிபுகாதன்மை
Format - வரைவடிவம்
Tooltip - சுட்டிப்பொருள் குறுவிலக்கம்

msgid "Perl Scripts"
msgstr "பெர்ல் கட்டளைகோப்பு"

msgid "Shell Scripts"
msgstr "கட்டளைஏற்பான் கட்டளைகோப்பு"

தவறுகள் இருந்தால் திருத்தவும்,

நன்றி,
மோகன் .ராMore information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list