[உபுண்டு_தமிழ்]ஒருங்குறி எழுத்துரு TSCu_Times சிக்கல்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Aug 11 10:16:44 BST 2010


TAU Elango juliee ஐ நிறுவி பயன்படுத்துங்கள்.

2010/8/11 thiru ramakrishnan <thiru.ramakrishnan at gmail.com>

> TSCu_Times-இல் எழுத்துகள் சற்றே சாய்வாக
> இருப்பதால் அவை படிப்போருக்கு எளிதாக இருக்கும் என்று வெளியீட்டக
> நண்பர்களிடமிருந்து
> சென்ற ஆண்டு அறிந்தேன்.
>-- 
http://www.swaminathar.org/
http://aanmikamforyouth.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100811/acd7c8e5/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TAU_JULN.TTF
Type: application/x-font-ttf
Size: 108576 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20100811/acd7c8e5/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list