[உபுண்டு_தமிழ்]Cloud Computing: மழை பெய்யுதா பிழை செய்யுதா?

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Fri Sep 18 20:06:23 BST 2009


நிறுவனங்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து கட்டற்ற மென்பொருட்கள் வாயிலாக நாம்
படிப்படியாக பெற்ற முழுமையான உரிமையை நாம் மறுபடி இப்போது அந்த நிறுவனங்களிடம்
இழந்து நிற்கின்றோம்....

http://mauran.blogspot.com/2009/09/cloud-computing.html
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090919/e3b04354/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list