[உபுண்டு_தமிழ்] Release notes tamil translation

R.Kanagaraj (RK) kanagaraj.rk at gmail.com
Thu Oct 29 07:13:52 GMT 2009


On Thu, Oct 29, 2009 at 8:19 AM, ramadasan <amachu at ubuntu.com> wrote:

> வணக்கம்,
>
> உபுண்டு கருமிக் கோவாலாவின் வெளியீட்டுச் குறிப்புகளை யாரானும் தமிழில்
> மொழிபெயர்த்து உதவுகிறீர்களா?
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
>
> Anna i will do the tamil translation-- 
With Regards,
R.Kanagaraj (RK)
+91 9976294191
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20091029/9ff53ce1/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list