[உபுண்டு_தமிழ்]கடந்த இணையரங்க உரையாடல் விவரங்களும் நாளைய உரையாடலுக்கான அழைப்பும்

ramadasan amachu at ubuntu.com
Sun Oct 25 04:37:08 GMT 2009


On Sun, 2009-10-25 at 08:25 +0530, கா. சேது | කා. සේතු | K. Sethu wrote:
>         
> 
>  கருமிக் கொவாலா தான் கூடுதல் பொருத்தம் என்பதுதான் என் கருத்து.

உடன்படுகிறேன்.

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list