[உபுண்டு_தமிழ்]கரு: உபுந்து இயங்குதளத்தைப் பயன்படுத்தும் தமிழ்க்கணினிக் கூடங்கள்

Abdul Haleem ahaleemsl at gmail.com
Tue Oct 20 08:54:36 BST 2009


Mikka Mahilchi :)

2009/10/17 ramadasan <amachu at ubuntu.com>

> On Sat, 2009-10-17 at 08:02 +0530, ramadasan wrote:
> > மிக்க மகிழ்ச்சி. கேரள அரசின் IT at School திட்டத்தில் இருக்கும்
> > நல்லம்சங்களையும் கருதவும். http://itschool.gov.in/
>
> http://itschool.gov.in/downloads.php
>
> பக்கத்தில் தமிழிலும் ஆவணங்கள் சில இருப்பதை பார்க்கவும்.
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
S.L. Abdul Haleem
Blog : http://ahaleemsl.blogspot.com/
https://wiki.ubuntu.com/AbdulHaleem
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20091020/975581fe/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list