[உபுண்டு_தமிழ்]இனி தட்டுதடுமாறாமல் தட்டச்சு செய்யலாம்..

ramadasan amachu at ubuntu.com
Wed Oct 14 12:58:28 BST 2009


வணக்கம்,

சுஜியின் பதிவு - http://kanimozhi.org.in/kanimozhi/?p=290

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list