[உபுண்டு_தமிழ்]IBus துணையுடன் கருமிக் கோவாலாவில் தமிழ் தட்டெழுத..

ramadasan amachu at ubuntu.com
Sun Nov 15 07:35:30 GMT 2009


IBus துணையுடன் கருமிக் கோவாலாவில் தமிழ் தட்டெழுத - http://bit.ly/wcJ5L

--

ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list