[உபுண்டு_தமிழ்]இணையக்கூட்டத்தில் இணையலாம்

amachu amachu at ubuntu.com
Sat Mar 21 12:38:39 GMT 2009


On Fri, 2009-03-20 at 22:26 +0530, Ravi wrote
> அய்.ஆர்.சி கூடத்திற்கு செல்வது எப்படி?freenode இணையதளத்தில் அதற்கான
> வழி எதுவும் தெளிவாக இல்லை.


உபுண்டு நிறுவியிருந்தால் கெய்ம் மூலம்
இணையலாம்: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=347312

பயர்பாக்ஸில் சாட்ஜில்லா
- https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/16 நிறுவி முகவரிப்
பெட்டியில் irc://freenode/ubuntu-tam என உள்ளிட்டால் சாட்ஜில்லா பர்த்துக்
கொள்ளும்.

குபுண்டு நிறுவியிருந்தால் கான்வர்சேஷன் மூலம்
இணையலாம்: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=410094

http://ubuntuforums.org/showthread.php?s=22828a145fd90588d679e82eea699baf&t=301972

--

ஆமாச்சு

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 197 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090321/dcb61e56/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list