[உபுண்டு_தமிழ்]திருக்கோணமலையில் FOSS கருத்தரங்கு.

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Tue Mar 17 07:05:33 GMT 2009


117 KB தான் இருந்தது. சரி. நான் சற்றுப்பொறுத்து முயற்சி செய்கிறேன்.


mauran.blogspot.com | noolaham.net | tamilgnu.blogspot.com


2009/3/17 amachu <amachu at ubuntu.com>

> On Tue, 2009-03-17 at 11:57 +0530, M.Mauran | மு.மயூரன் wrote:
> > pdf damaged என்கிறதே...?
> >
>
> எவ்வளவு அளவு இருக்கிறது - 5.1 MB
>
> இல்லையெனில் சற்று நேரம் சென்ற பிற்பாடு பதிவிறக்கவும். மறுபடியும் ஏற்றிக்
> கொண்டிருக்கிறேன்.
>
> --
>
> ஆமாச்சு
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20090317/5ae462f8/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list