[உபுண்டு_தமிழ்]ஓபன் ஆபிஸ் தமிழாக்கம்

Ravi rjagathe at gmail.com
Fri Feb 20 03:03:39 GMT 2009


Thanks

On 19/02/2009, M.Mauran | மு.மயூரன் <mmauran at gmail.com> wrote:
>>
>>
>> 2.How I can talk to my relatives in a foreign country like I did using
>> google Talk.
>
>
> google talk இல் குரல்வழி உரையாடுவதற்கான வசதி எதுவும் தற்போது GNU/Linux இல்
> இல்லை.
> Ekiga பயன்படுத்தலாம். அது மறுமுனையில் இருப்பவருக்கு பழக்கமில்லாவிட்டால் அவரை
> skype பயன்படுத்தச்சொல்வதே தற்போதைக்கு முடியுமான வழி.  ஸ்கைப் க்னூ
> லினக்சிற்கு உண்டு.
>
>
>>
>>
>> 3.There are so many softwares like Konversation,KPPP,etc.,.How to use it?
>
>
> webcam பயன்படுத்தும் வழக்கம் இருந்தால், yahoo, msn போன்றவற்றைப் பயன்படுத
> kopete என்ற மென்பொருளை நிறுவிப் பயன்படுத்துங்கள். ஆனால் குரல்வழி உரையாட
> முடியாது.
>
> KPPP என்பது dialup connection அமைத்துக்கொள்வதற்கான செயலி.
>
>
>
>>
>> 5.What AV/firewall S/w I should use?
>>
>
> Virus இல்லை என்பதால் Anti Virus தேவைப்படாது. ஒருவேளை லினக்சில் இருந்துகொண்டு
> வின்டோசுக்குப்போகும் வைரஸ்களை தடுக்க வேண்டிய தேவை இருந்தால் clam av
> போன்றனவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
>
>
>
> உங்கள் மற்றைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் இன்கே பதில் இருக்கும்:
>
> http://screencasts.ubuntu.com/
> http://ubuntuclips.org/
>
>
> -மு. மயூரன்
>
>
>
>>
>> On 11/02/2009, amachu <amachu at ubuntu.com> wrote:
>> > On பு, 2009-02-11 at 13:36 +0800, Elanjelian Venugopal wrote:
>> >>
>> >> இப்போது மொழிபெயர்ப்பு 81% முழுமைபெற்ற நிலையிலுள்ளது.
>> >
>> > மிக்க மகிழ்ச்சி.
>> >
>> > --
>> >
>> > ஆமாச்சு
>> >
>>
>>
>> --
>> ஜெ.இரவிச்சந்திரன்
>> --
>> Ubuntu-l10n-tam mailing list
>> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>>
>


-- 
ஜெ.இரவிச்சந்திரன்


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list