[உபுண்டு_தமிழ்] [Indlinux-group] None of the Indian keyboard layouts are available in GNOME 2.24

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Tue Sep 23 06:50:49 BST 2008


தொகுக்காமல் சற்றே அவசரமாக அனுப்பிவிட்டேன்.

மடலின் அவசியமற்ற விளம்பரம் உள்ளிட்டவற்றை தவிர்த்திருக்கலாம்.

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080923/4ba32149/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list