[உபுண்டு_தமிழ்]மின்னெழுத்து உருவாக்க பயிற்சி வகுப்பு..

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Sep 15 05:25:23 BST 2008


மிகவும் பெறுமதியான, அவசியமான முயற்சி ஆமாச்சு.
வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்.

மு.மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080915/fcf4ac8b/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list