[உபுண்டு_தமிழ்]request for release notes translations

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Thu Oct 23 13:42:34 BST 2008


ஆமாச்சு இது சரியான வெளியீட்டுக்குறிப்புத்தானா?

new feature போன்ற விடயங்கள் காணப்படவில்லையே?

-மு.மயூரன்2008/10/23 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

> https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseNotes/Tamil
>
> பக்கத்தில் துவக்கியுள்ளேன்.
>
> --
> ஆமாச்சு
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20081023/11bc03cd/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list