[உபுண்டு_தமிழ்] request for release notes translations

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Thu Oct 23 12:32:25 BST 2008


https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseNotes/Tamil

பக்கத்தில் துவக்கியுள்ளேன்.

--
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list