[உபுண்டு_தமிழ்] Fwd: request for release notes translations

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Thu Oct 23 12:27:08 BST 2008


வணக்கம்,

தானாக முன்வந்து இதனைச் செய்ய யாராவது இருப்பின் தெரிவிக்கவும்.

--
ஆமாச்சு


---------- Forwarded message ----------
From: Steve Langasek <steve.langasek at canonical.com>
Date: Thu, Oct 23, 2008 at 5:47 AM
Subject: request for release notes translations
To: ubuntu-translators at lists.ubuntu.com
loco-contacts at lists.ubuntu.com


Hi folks,

With the Ubuntu 8.10 release candidate coming up, efforts are underway to
flesh out the release notes so that our early adopters get useful
information when clicking that link from within the live CD installer.  And
a part of that is that we would like to have the release notes translated as
widely as possible.

Draft release notes for Ubuntu 8.10 are available at
<https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseNotes>.  While these are not yet
final, I expect that all the issues documented there will be included in the
final release notes.

Please use https://wiki.ubuntu.com/IntrepidReleaseNotes/<langcode> for your
translations, and coordinate with Matthew Nuzum
<matthew.nuzum at canonical.com> (cc:ed), when you are ready to have these
translations linked from the Ubuntu website.

Thanks,
--
Steve Langasek-- 
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list