[உபுண்டு_தமிழ்]இந்திரிபிட் ஐபக்ஸ் - பீடா சோதனை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Fri Oct 17 04:57:35 BST 2008


2008/10/16 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:
> https://bugs.launchpad.net/bugs/256054
>
> மேலும் 8.04 வெளியீட்டில் தமிழ் எழுத்துக்கள் மங்கலாகத் தெரிந்ததே? அது பற்றி?
>

அப்படியே தான் இருக்கிறது. :-(


-- 
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list