[உபுண்டு_தமிழ்]இந்திரிபிட் ஐபக்ஸ் - பீடா சோதனை

கா. சேது | K. Sethu skhome at gmail.com
Wed Oct 15 09:13:18 BST 2008


ஒரு திருத்தம்.

நான் எழுதியது:


4) தற்போது உபுண்டு 8.10 - பீட்டா (
> http://www.ubuntu.com/testing/intrepid/beta) அல்லது குபுண்டு 8.10 - பீட்டா
> (https://wiki.kubuntu.org/IntrepidIbex/Beta/Kubuntu) பதிவிறிக்கி நிறுவி
> சோதிதித்துப்பார்க்க விரும்பின் முதலில் தங்கள் கணினியில் உள்ள பிணைய
> அமைப்புக்கான இயக்கி (ethernet driver) என்னவென கண்டறியுங்கள்.


அத்துடன் சுபுண்டு 8.10 - பீட்டா
(http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/8.10/beta/)
   <http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/8.10/beta/>
விற்கும் அவ்வாறே.

~சேது
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20081015/b9eaa924/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list