[உபுண்டு_தமிழ்]இந்திரிபிட் ஐபக்ஸ் - பீடா சோதனை

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sun Oct 12 16:48:21 BST 2008


வணக்கம்,

இந்திரிபிட் ஐபக்ஸ் பீடா யாராவது சோதித்துப் பார்த்தீர்களா? அதன்
அடிப்படையிலேயே பயனரின் பார்வையில் புத்தகம் அமைக்க திட்டம்.

-- 
ஆமாச்சு


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list