[உபுண்டு_தமிழ்]தமிழில் ஒரு கோட்பாட்டு நூல் - கட்டற்ற மென்பொருள்

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Sat Oct 11 21:17:57 BST 2008


http://mauran.blogspot.com/2008/10/blog-post_12.html

-மு. மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20081012/8adee0c2/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list