[உபுண்டு_தமிழ்]நினைவிற்கு..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Wed Oct 1 06:30:20 BST 2008


2008/10/1 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>

>
> நடப்பிலிருக்கும் திட்டங்கள்:
>
> உபுண்டு கைப்பிடி தோழர்கள்<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%BF_%E0%AE%A4%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D>
> பயனரின் பார்வையில் உபுண்டு<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_-_%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81>
> அஞ்சல் வழி உபுண்டு திட்டம் & பெறுமதி அஞ்சல் சேவை<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=Get_Ubuntu_CDs>
> தமிழ் மின்னெழுத்துத் திட்டம் <https://launchpad.net/%7Etamilfontsteam>
>
>
கே பணிச் சூழல் தமிழாக்கம் - http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=ta -
தொடர்புக்கு: - amachu AT ubuntu DOT com

குநோம் தமிழாக்கம் - http://l10n.gnome.org/languages/ta - தொடர்புக்கு:
agnihot3 AT gmail dot com

--
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20081001/32977b2a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list