[உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] ubuntu 8.04ம் தமிழும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Sat May 3 06:44:14 BST 2008


2008/5/3 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M <amachu at ubuntu.com>:

>
>
> 2008/4/28 ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <amachu at ubuntu.com>:
>
> > http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=HardyHeron
> >
> > எமது முதற்கட்ட அனுபவங்கள் மேற்குறிப்பிட்டுள்ள பக்கத்தில் உள்ளன.
> >
>
>
>
> நண்பர்களே உங்களது /etc/X11/xorg.conf கோப்பில் இருப்பவற்றை இங்கே உள்ளிட
> முடியுமா?Section "Files"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
  FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
  FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
  # path to defoma fonts
  FontPath " /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/"
EndSection

Section "Module"
  Load   "i2c"
  Load  "bitmap"
  Load  "ddc"
  Load  "dri"
  Load  "extmod"
  Load  "freetype"
  Load  "glx"
  Load  "int10"
  Load  "type1"
  Load  "vbe"
EndSection


இக்கோப்பில் இயல்பாக இருந்திட வேண்டிய மேற்காணும் வரிகள் ஹார்டியின் உபுண்டு
குபுண்டு (கேபசூ4) ஆகிய இரண்டிலும் விடுபட்டிருந்தன.

ஆயினும் இவற்றை உள்ளிட்டு கோப்பைக் காத்து X தனை மீளத்துவக்கியும்
பலனில்லைதான். அதைத் தவிர வேறென்ன விட்டு போயிருக்கும் என ஆராய வேண்டும்.


-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080503/130ced11/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list