[உபுண்டு_தமிழ்] Ubuntu-l10n-tam Digest, Vol 21, Issue 1

sireen a2zsireen at gmail.com
Mon Mar 3 06:36:48 GMT 2008


On 3/1/08, ubuntu-l10n-tam-request at lists.ubuntu.com <
ubuntu-l10n-tam-request at lists.ubuntu.com> wrote:
>
> Send Ubuntu-l10n-tam mailing list submissions to
>    ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>    https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>    ubuntu-l10n-tam-request at lists.ubuntu.com
>
> You can reach the person managing the list at
>    ubuntu-l10n-tam-owner at lists.ubuntu.com
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Ubuntu-l10n-tam digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. [???????_?????]??????? ??????? ????????? ( M.Mauran | ??.?????? )
>  2. [???????_?????]Fwd: ??????? ??????? ?????????
>   ( M.Mauran | ??.?????? )
>  3. [???????_?????]??????????.. ( ?. ???? ??????? )
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Fri, 29 Feb 2008 21:30:02 +0530
> From: " M.Mauran | ??.?????? " <mmauran at gmail.com>
> Subject: [???????_?????]??????? ??????? ?????????
> To: " ??????? ????? ??????? "  <ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>
> Message-ID:
>    <7e1371fc0802290800yf1aa347ka213df6b41e7462c at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> ???????????????? ???????????? ????? ?????????????? "??????? ???????
> ?????????" ????? ?????? ?????????? ??????????????? ????????.
>
> ???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? ????????
> ?????????????? ????????? ???????????????? ????????????????.
>
> ????????:
>
>
> http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%81
>
>
> ?????.
>
> ??.??????
>
> --
> http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
> http://www.noolaham.net | 078 514 1948 (Sri Lanka)
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080229/50b20dcb/attachment-0001.htm
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Sat, 1 Mar 2008 02:38:15 +0530
> From: " M.Mauran | ??.?????? " <mmauran at gmail.com>
> Subject: [???????_?????]Fwd: ??????? ??????? ?????????
> To: "To discuss about Tamil Free Softwares"
>    <freetamilcomputing at lists.thamizha.com>, " ??????? ????? ??????? "
>    <ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com>, kriap at yahoo.com
> Message-ID:
>    <7e1371fc0802291308x4b8965acw8d038b71b870d0 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> ??????? ????????????? ???????????? ???? ????? ?????????????????????..
>
> ?????????????? ???????????? ?????????? ?????? ??? ????????????.
>
>
> -??.??????
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: M.Mauran | ??.?????? <mmauran at gmail.com>
> Date: 2008/3/1
> Subject: ??????? ??????? ?????????
> To: gbinfitt at yahoogroups.com
>
>
> ??????? ????????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ?????
> ???????????????? ???????????.
> ???????? ??????????? ?????????????? ??????????????????.
>
> ??????? ?????????????????? ???????????? ???????????? ???????????????. ???
> ??? ??? ?????? ??????.
>
> ???????????????? ?????????, ??????? ???????? ?????????????????????.
>
> ????????? ??????? ???????????????? ???????????? ????? ???????? ???????????
> ?????????????? ??? ???????????????????? ??????? ???????????? ???????.
> ??????? ???????????????? ?????????? ??????? ???????? ??????? ????????
> ?????
> ???????????????????? ????????.
>
> ?????????????? ?????????? ?????????? ???????? ??? ????????.
>
>
>
> ???????????????? ?????????? ??????????????????? ????????????, ????????????
> ?????????? ????????, ??????????? ?????? ???????? ??????????????? ????
> ??????? ????? ???????????????? ????????? ??????? ?????????????????????.
>
> ???????:
>
>
> http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8B%E0%AE%9F%E0%AF%81
>
> ???????????????????? ????? ????????????????? ???????????? ???????? ???????
> ???????? ???????? ???????????????? ??????????????? ??????? ????????
> ????????? ???????? ??????????????????.
>
> ??????? ??????? ??? ???? ????????? ????????? ?????? ?????????? ????????
> ???????? ?????????? ????????????? ????????????? ?????? ????????????????
> ??????????????????.
>
> ???????????????? ??????????????, ??????????? ??????????? ????? ????????
> ?????, ??????????????????? ?????????? ???????????? ??????????????????.
>
> ?????????? ?????????????????? ??????? ????????????? ????????
> ??????????????????? ?? ???????????.
>
>
>
> ??????????
>
> ??.??????
>
> --
> http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
> http://www.noolaham.net | 078 514 1948 (Sri Lanka)
>
>
>
> --
> http://www.mauran.blogspot.com | http://www.tamilgnu.blogspot.com |
> http://www.noolaham.net | 078 514 1948 (Sri Lanka)
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080301/0a133756/attachment-0001.htm
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Sat, 1 Mar 2008 09:26:04 +0530
> From: " ?. ???? ??????? "    <amachu at ubuntu.com>
> Subject: [???????_?????]??????????..
> To: " ????? ??????? ????? ???? "    <ubuntu-tam at lists.ubuntu.com>,
>    ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> Message-ID:
>    <e3dcb5360802291956j53f83d8dj70bb1c41a9861f49 at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> ??????? ????? ???????????,
>
>  - ???? ?? ??????: http://ubuntu-tam.org
>  - ????????????????? ??????? ???? ??????:
>  http://lists.ubuntu.com/ubuntu-l10n-tam
>  - ????????????? ??????? ???? ??????:
>  http://lists.ubuntu.com/ubuntu-tam
>  - ??????????? ??????? ????: http://thamizh.ubuntuforums.org/
>  - ?????????: http://www.ubuntu-tam.org/planet
>  - ?????? ??????: irc.freenode.net ?? #ubuntu-tam
>  - ??????? ????? ????: http://ubuntu-tam.org/wiki
>
> ??????? ????????? ???? ???????????? ???? ????? ???????????. ?????.
>
>
> --
> ????????,
> ???????.
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080301/304684b0/attachment.htm
>
> ------------------------------
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
> End of Ubuntu-l10n-tam Digest, Vol 21, Issue 1
> **********************************************
>-- 
Zathi M.Musthafa
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080303/4accc07f/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list