[உபுண்டு_தமிழ்]கேடியீ நான்கு வெளிடப்பட்டது..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Fri Jan 11 14:35:17 GMT 2008


கேடியீ நான்கு வெளிடப்பட்டது: http://www.ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/21

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080111/4ff09d49/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list