[உபுண்டு_தமிழ்]இந்தச் சிக்கல் உங்களுக்கும் இருக்கா?

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Mon Aug 25 08:48:21 BST 2008


//மொழியிடச்சூழல்//

அழகான சொல் சேது.
எங்கே பெற்றீர்கள்?

உங்களுடையதா?

-மயூரன்
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080825/a3e54e6d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list