[உபுண்டு_தமிழ்]அறிவிப்பு - கணிமொழி - கட்டற்ற கணிநுட்பம்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Apr 29 13:20:20 BST 2008


On Tue, Apr 29, 2008 at 2:36 PM, சுதன் | suthan <83sutha at gmail.com> wrote:

>
> hi,
>          its my small suggestion towards kanimozhi issue. i think that it
> will be good if u can put the entire issue in a single pdf. it will be easy
> to download and thereafter print it and easily circulate. also these issues
> can be stored in college libraries both in electronic format and printed
> formats thus helping the students. the Free Software Magazine(
> freesoftwaremagazine.com) follows the same methodology.
>


கருத்துக்களுக்கு நன்றி சுதன்.

ஒத்த கருத்துக்கள் ஏற்கனவே கிடைக்கப் பெற்றுள்ளமையால் அடுத்த இதழில் இதற்கான
ஆவண செய்யப்படும்.


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20080429/19ee8446/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list