[உபுண்டு_தமிழ்]மென்பொருள் ஏக போகத்தை எதிர்த்து

M.Mauran | மு.மயூரன் mmauran at gmail.com
Sun Sep 23 15:11:33 BST 2007


காப்புரிமை என்பது copyright என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுவருகிறது. அறிவுரிமை
என்று யாரோ பரிந்துரைக்க் அறிந்திருக்கிறேன்.

இந்தச்சரத்தினை விக்சனரி குழுமத்துக்கு முன்னித்து விடுகிறேன். அங்கே
உள்ளவர்கள் உதவலாம்

-மு.மயூரன்

On 9/23/07, Saravana <saravanannkl at gmail.com> wrote:
>
> On 9/23/07, M.Mauran | மு.மயூரன் <mmauran at gmail.com> wrote:
> > ஏகபோகம் என்பது monopoly  என்று அர்த்தம் தருகிறது. patent இற்கு நல்ல
> > தமிழ்ச்சொல் ஒன்றைக் கண்டடைய வேண்டும்.
>
> Patentஐ காப்புரிமை என்று தமிழக ஊடங்கள் பரவலாக பயன்படுத்துகின்றன.
> அதனால் காப்புரிமை என்றே பயன்படுத்தலாம் என நினைக்கிறேன்.
>
> சரவணன்
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070923/9e07eb44/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list