[உபுண்டு_தமிழ்]இன்டிக் கையேடு

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Oct 3 18:07:49 BST 2007


On Tuesday 02 Oct 2007 8:28:30 pm you wrote:
> எல்லோரும் பங்குபற்றக்கூடியதகவும் இருக்கும். பொதுவான இடமாகவும் இருக்கும்.

நல்லது. இதையும் பாருங்க http://indic-computing.sf.net/


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list