[உபுண்டு_தமிழ்]பி.ஓ எடிட் தமிழாக்கம்...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon May 28 05:16:43 BST 2007


there are some corrections to be done. will send in the afternoon
tv

On 5/28/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> தமிழாக்கம் செய்யப் பட்ட பி.ஓ  கோப்பு இத்துடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது.
>
>
> நன்றி.
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list