[உபுண்டு_தமிழ்]பைஸ்டியில் GTK2IM தமிழ் செயல்படுத்த

மு.மயூரன் | M.Mauran mmauran at gmail.com
Tue May 15 07:42:29 BST 2007


ஆமாம் சேது . இது முன்னரும் வந்த பிரச்சினை.
ஒவ்வொரு gtk பதிப்பு மாறும்போதும் இந்த பிரச்சினை வரும்போலும் ;-)

பயனுள்ள அவதானம். தபுண்டுவிலும் வேண்டிய மாற்றங்களை செய்து விடுகிறேன்.

-மு.மயூரன்

On 5/15/07, Sethu <skhome at gmail.com> wrote:
>
> எனது வழு அறிக்கை இதில் உள்ளது:
>
> https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/tamil-gtk2im/+bug/114734
>
> ~சேது
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>-- 
visit my blogs
http://www.mauran.blogspot.com
http://www.tamilgnu.blogspot.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070515/163c3b96/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list