[உபுண்டு_தமிழ்]பைஸ்டியில் GTK2IM தமிழ் செயல்படுத்த

Sethu skhome at gmail.com
Tue May 15 06:12:25 BST 2007


 எனது வழு அறிக்கை இதில் உள்ளது:

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/tamil-gtk2im/+bug/114734

~சேது


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list