[உபுண்டு_தமிழ்] ஐ .ஆ ர ் .ச ி உ ர ை ய ா ட ல ் அ ழ ை ப ் ப ி த ழ ் ...

ganesh parasuraman gansu4u at yahoo.com
Wed May 2 03:04:34 BST 2007


வணக்கம்,

வரும் நாட்களில் நிகழவிருக்கும் உபுண்டு தமிழ் குழும ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்களின் விவரம் வருமாறு..

  வாயில்: #ubuntu-tam 
  வழங்கி: irc.freenode.net
 தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு 

  தேதி: 05/05/2007, சனிக்கிழமை மாலை 2.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)

தமிழ் குழும வாராந்திர சந்திப்பு

  தேதி: 06/05/2007, ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 8.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம்)
மேலும் விவரங்களுக்கு : http://ubuntuforums.org /showthread.php?t=301972 

நன்றி...
    
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-tam/attachments/20070501/bd2e12b6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list