[உபுண்டு_தமிழ்]இது ரொம்ப முக்கியம் சாமியோஓஒ!

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Jun 24 09:24:25 BST 2007


எங்கே உள்ளதென தேட வேண்டும்!
:-)
திவே

On 6/24/07, மு.மயூரன் | M.Mauran <mmauran at gmail.com> wrote:
> //மயூரனின் தபுண்டுவில் தேவையான 64 bit பொதிகள் சேர்க்கப்பட்டன. தேவையான
> மாறுதல்கள் செய்ப்பட்டன.//
>
> அனுப்பிவைக்கவும்.
>
>
> -மு.மயூரன்
>
> --
> Ubuntu-l10n-tam mailing list
> Ubuntu-l10n-tam at lists.ubuntu.com
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-tam
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list