[உபுண்டு_தமிழ்]நினைவுக்கு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jun 24 02:36:30 BST 2007


ஆமாச்சு <amachu at ...> writes:

> 
> நாளைய ஐ.ஆர்.சி உரையாடலுக்கான
> நினைவு மடல்.  ஜிமேன் சோதனை  அஞ்சலும் கூட..
> 

சோதனை...
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list