[உபுண்டு_தமிழ்]நினைவுக்கு..

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat Jun 23 17:58:29 BST 2007


நாளைய ஐ.ஆர்.சி உரையாடலுக்கான நினைவு மடல்.  ஜிமேன் சோதனை  அஞ்சலும் கூட..

நன்றி,

ஆமாச்சு...
More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list