[உபுண்டு_தமிழ்]Ubuntu-l10n-tam Digest, Vol 12, Issue 11

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Jun 7 17:50:10 BST 2007


வியாழன் 07 ஜூன் 2007 20:50 யில், jeyakumaran mayuresan எழுதியது:
> I can't see the tamil text in this mail.. why is dat?  I'm getting some
> question marks instead of tamil letters. with love,
> Mayooresan

its because of the digest mode.. may be prob in digest mode of maiman 
application.. 


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-l10n-tam mailing list